Tuesday, December 30, 2008

Con Nhỏ Khờ

Em biết em là con nhỏ khờ
Suốt đời ngây dại sống trong mơ
Yêu đương lầm lẫn nên giờ khổ
Thì thôi! ...đừng trách con nhỏ khờ!

Đã biết em là ... Con nhỏ khờ!
Lòng nào anh gạt nhỏ ngu ngơ ?
Bùa yêu anh dán ngay tim nhỏ
Để nhỏ yêu anh ... Con nhỏ khờ!

Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment