Monday, April 27, 2009

Không Yêu!

Không yêu thì cứ không yêu,
Đâu cần viện cớ chi nhiều khổ nhau.
Đường đời giờ lắm cơ cầu,
Xin đừng đay nghiến tình đau làm gì.

Không yêu vì đã hết yêu,
Thì thôi ngoảnh mặt hai chiều là xong.
Mình giờ như kẻ độc hành,
Đường chia hai lối, tình mông mênh buồn...


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment